Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Заседания

    Заседания

 

     Дневен ред  за XIX  заседание на ОбС /13.04.2017 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред:

Дневен ред

Материали:


1.Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2017 – 2018г.

2.Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2017г.

3.Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017г

4.Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства на читалищата в гр. Ямбол за 2016г.

5.Предложение относно намаляване обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране (Синя зона) в гр. Ямбол.

6. Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

7.Предложение относно даване на съгласие Община Ямбол да поиска от РИОСВ внесени отчисления по чл.64 от ЗУО.

8. Предложение относно предоставяне на ДМА на Социални услуги - ДСХ и ДСП, и ОП „Комунални и обредни дейности“.

9. Предложение относно продължаване срок на договор за наем на общински обект - офис на ул. "Търговска" 164 с "Торнадо Ауто" ООД.

10.Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Златен рог" № 9, вх. Б, ет.1, ап.23.

11.Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале" № 1, вх.А, ет.15, ап.58.

12. Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Г. Бенковски" № 17, вх.Г, ет.1, ап.64.

13. Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Диана" № 12, вх.А, ет. 4, ап.10.

14.Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

15.Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ ХХVІІІ 8066, кв. 153, одобрен със заповед І-А-1273 от 14.09.1990г. и заповед І-А-1089 от 02.112005г.

16.Предложение относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. "Русе" № 19 и ул. "Изгрев" № 2.

17. Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.574.241 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

18.Предложение относно разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ VІІ-1237 и УПИ VІІІ-1232, кв. 10 по плана на гр. Ямбол - Аврен, касаещ ПИ 87374.543.217 и 87374.543.215 по КК на гр. Ямбол.

19. Предложение относно отпускане персонална пенсия на детето Мъстък Ахмедов Шерифов.

20. Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания.