Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Заседания

    Заседания

 

     Дневен ред  за XXX  заседание на ОбС /27.02.2018 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред:

Дневен ред

Материали:

 

1. Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол на 27 февруари 2018г.

2.Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР и изработване на ПУП - ПЗ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол.

3. Предложение относно определяне на заместник-делегат в Общото събрание на НСОРБ.

4. Предложение относно провеждане на местен референдум.

5. Предложение относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ-1 Ямбол“ ЕООД.

6. Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за кабелна линия НН 1 кV и електромерно табло за външно ел. захранване на "Преустройство на съществуваща тераса към складов корпус за административни нужди и смяна предназначение" в ПИ 87374.515.19 по КК на гр. Ямбол.

7. Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на ел. провод СрН, 20 кV, кабелна линия НН 1 кV и електромерно табло за външно захранване на "Сграда с административни, складови и производствени функции", ПИ 87374.510.84.

8. Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на пътна връзка за ПИ 87374.73.747 по КК на гр. Ямбол.

9. Предложение относно учредяване право на строеж в общински ПИ 87374.511.465 за изграждане на нов БКТП "ДК" 800 кVА, 20/0.4 кV.

10. Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2018г

11. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Жана Шапатова" за обект на ул. "Търговска" 162 а.

12. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на общински обект по заявление от "Общинска банка" АД.

 13. Предложение относно продажба на общински имот на ул. "Радецки" № 101, гр. Ямбол.

14. Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Крушево" № 15.

15. Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Шести септември" № 30.

16. Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на самостоятелен обект "за търговска дейност" в имот ПОС.