Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Комисии

Комисии

 Излъчване заседание на комисия в реално време - зала 203  зала 207

 ЧИСЛЕНОСТ, СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЯМБОЛ

 

  БФ ОИКДОУСОС ТУИТЕ ОСМД ЗСДСИ КЧДКТ  ЗОРПК
Дневен ред
Протокол

 

І.  ПК “БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:           В. Дичев

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:  П. Додов

ЧЛЕН:                        Г. Костов

ЧЛЕН:                        Др. Димитров

ЧЛЕН:                        И. Йорданов

ЧЛЕН:                        К. Йоргова

ЧЛЕН:                        Н. Костадинов

ЧЛЕН:                        Т. Петкова

ЧЛЕН:                        Ясен Киров

                       

 

ІІ. ПК “ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И КОНТРОЛ НА ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ, И НА СДЕЛКИТЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             Явор Брънков

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Т. Тодоров

ЧЛЕН:                         Г. Славов

ЧЛЕН:                         К. Георгиева

ЧЛЕН:                         М. Янева

ЧЛЕН:                         Пл. Проданов

ЧЛЕН:                         Юл. Папашимов

 

 

ІІІ. ПК “ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНСПОРТ И ЕКОЛОГИЯ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            Ив. Йорданов

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Кр. Петров

ЧЛЕН:                         Ем. Кремъкова

ЧЛЕН:                         З. Захариев

ЧЛЕН:                         Св. Стоев

ЧЛЕН:                         Ст. Стоянов

ЧЛЕН:                         Яв. Брънков

 

 

 

 

                                               

ІV. ПК “ОБРАЗОВАНИЕ,СПОРТНИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             Ем. Кремъкова

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Ел. Главчева

ЧЛЕН:                         Кр. Петров

ЧЛЕН:                         М. Янева

ЧЛЕН:                         Н. Пенев

ЧЛЕН:                         П. Йорданов

ЧЛЕН:                         Р. Тропчева

 

 

  V. ПК "КУЛТУРА, ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ"

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            Петко Йорданов

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Тропчева

ЧЛЕН:                         Милчо Начев

ЧЛЕН:                         П. Додов

ЧЛЕН:                         Ст. Бакърджиев

ЧЛЕН:                         Т. Тодоров

ЧЛЕН:                         Ю. Ахмед

 

 

 

 

 

VI. ПК “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             д-р Т. Петкова

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Ваклена Колева

ЧЛЕН:                         д-р А. Антонова

ЧЛЕН:                         д-р Д. Петрова

ЧЛЕН:                         П. Панайотова

ЧЛЕН:                         Ст. Стоянов

ЧЛЕН:                        д-р Юл. Папашимов

 

 

 

VІI. ПК “3АКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА”

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             Н. Костадинов

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Юсеин Ахмед

ЧЛЕН:                         Г. Славов

ЧЛЕН:                         Д. Стоянов

ЧЛЕН:                         З. Захариев

ЧЛЕН:                         М. Начев

ЧЛЕН:                         Р. Банков

 

 

VІІI. ПК ПО ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            Ст. Бакърджиев

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:  М. Сивкова

ЧЛЕН:                         Ахмед Мехмедов

ЧЛЕН:                         В. ДИЧЕВ

ЧЛЕН:                         Г. Костов

ЧЛЕН:                         д-р Д. Петрова

ЧЛЕН:                         Я. Киров