Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Социални дейности

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
Социални услуги, които се предоставят в общността:
Наименование Дейност Адрес Капацитет
1. Социални услуги в домашна среда: По Проект „Осигуряване на подкрепа на независим живот на хора в неравностойно положение“, Договор № BG05M9OP001-2.002-0061-C001, Финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. се предоставят услуги на лица с трайни увреждания и възрасти хора над 65 години, които са в частична или пълна невъзможност да се самообслужват, при осъществяване на социални контакти, поддържане на домашната среда и извършване на комунално-битови дейности и самообслужване. ул. „Г.С.Раковски" № 7  
1.1. Личен асистент
1.2. Социален асистент
1.3. Домашен помощник
1.4. Домашен социален патронаж Мобилна услуга за подпомагане на стари хора и лица с увреждания в дейности от всекидневния им живот чрез предоставяне на модулни пакети от услуги ул. „Д-р Д. Дончев" № 12 210
2. Дневен център за деца и младежи с увреждания /находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Консултиране и безплатни целодневни, полудневни и почасови услуги – рехабилитация, психотерапия, арт-терапия, логопедични занимания, музикотерапия. Работа със семейства, в които се отглеждат деца с увреждания ул. "Търговска" № 120 30
3. Център за социална рехабилитация и интеграция /находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Предоставяне на медицинска и социална рехабилитация; консултации – социални, правни, здравни, психологически; трудотерапия; умения за самостоятелност. ул. "Търговска" № 120 41
4. Център за обществена подкрепа/находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Социално консултиране на деца и семейства, психологическо консултиране на деца, педагогическа помощ и консултации; ресурсно подпомагане на деца с увреждания; деинституционализация и реинтеграция; семейно консултиране и подкрепа. ул. "Търговска" № 120 50
Социални услуги от резидентен тип:
Наименование Дейност Адрес Капацитет
5. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /находящ се в КСУДВ - Ямбол/ Осигуряване на дългосрочна грижа в среда, близка до семейната; изграждане на умения за самостоятелен живот; осигуряване на здравни и образователни услуги. ул. „Търговска" № 120 12
6. Център за настаняване от семеен тип за деца  с увреждания Осигуряване на дългосрочна грижа в среда, близка до семейната к-с „Зорница" № 20 12+2
7. Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания ул. „Ямболска Комуна" № 70 12+2
8. Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания ул. „Ямболска Комуна" № 72 12+2
9. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост Осигуряване на дългосрочна грижа в среда, близка до семейната ул. „Вит" № 81 8
Проекти със социална насоченост:
Наименование Дейност Адрес Капацитет
1. Приемна грижа Проект „Приеми ме 2015“,  по който Община Ямбол е партньор и предоставя услугата „Приемна грижа“ - Кандидати за приемни родители и приемни семейства, семейства на близки и роднини; деца в общността, в риск от изоставяне и техните семейства, деца настанени в специализирани институции ул. „Търговска" № 120  
2. Обществени трапезарии 1. Проект „Социална услуга „Обществена трапезария“ на територията на община Ямбол 2017 г.“, предоставяна от ЕТ „Стефан Станчев“, по който Община Ямбол е партньор - Предоставяне на топъл обяд на лица в неравностойно социално положение, обект на соц. подпомагане в Дирекция „Социално подпомагане”. ул. „Ал. Стамболийски" № 10 81
2. Проект „Осигуряване на топъл обяд 2016“ в община Ямбол - Договор № BG05FMОP001-3.002-0193-C01 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ към Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. при Министерство на труда и социалната политика-Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, като бъде гарантирана дейността на трапезариите през летния период от годината, за който не е осигурено национално финансиране.  ул. „Д-р Д. Дончев" № 12 90
3. Общностен център - Ямбол Предоставяне на интегрирани социални услуги на деца и семейства в риск по Проект: BG05М9ОP001-2.004 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд ж.к. „Георги Бенковски" № 400  
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги :
Наименование Дейност Адрес Капацитет
1. Дом за стари хора Осигуряване на среда максимално близка до семейната за задоволяване на потребностите на настанените лица ул. „Д-р Д. Дончев" № 12 202
2. Дом за медико-социални грижи за деца Институционална грижа за деца от 0 до 3 годишна възраст ж.к. „Д-р Дончев" № 10 30