Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Обща Администрация » Дирекция АПТОИТ


Дирекция Административно, правно, техническо обслужване и информационни технологии


Основни дейности:

 • следи за законосъобразността на актовете на община Ямбол и общински съвет;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд;
 • участва във всички конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки;
 • следи за промени в нормативни документи, отнасящи се до дейността на общината и оказва юридическа помощ на ръководството и всички звена в структурата на общинската администрация при осъществяване на техните функции;
 • осъществява деловодната дейност на администрацията (включително организира и контролира работата с документи, съдържащи класифицирана информация) и поддържа архива;
 • организира приема на граждани;
 • отговаря за дейностите, свързани с кадровото обезпечаване, обслужване и развитие на човешките ресурси;
 • отговаря за всички дейности, свързани с привеждането на общината от мирно във военно положение и овладяване на бедствия и аварии;
 • поддържа пунктовете за военновременно управление на общината и подпомага при необходимост служба "Гражданска защита" при осъществяване на дейността й;
 • обезпечава материално-технически общината и организира, изпълнява и контролира поддръжката и ремонта на сградите на общинската администрация, включително на почивните бази на общината;
 • изготвя, координира и контролира графика за ползване на залите в административната сграда и организира техническото им осигуряване;
 • поддържа в изправност телефонната централа и обслужва вътрешните телефонни постове;
 • организира експлоатацията и поддръжката на автопарка на общинската администрация.


В дирекцията функционират два отдела с обособени функции:

 


За контакти с дирекцията:


Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7
Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Директор на дирекция "Административно, правно и техническо обслужване и информационни технологии"”:
Филип Филипов,
тел. 046/681315, етаж 3, стая 315,

Служители:
   Главен юрисконсулт: Мариана Петрова - тел. 046/681423, ет. 4, стая 423
   Главен експерт: Димитър Данев – тел. 046/681320, ет.3, стая 320
   Главен експерт: Мария Димитрова – тел. 046/681414, ет.4, стая 414,
   Главен експерт: Лиляна Рибарова – тел. 046/681414, ет.4, стая 414
   Главен експерт: Малина Трингова – тел. 046/681423, ет.4, стая 423
   Младши експерт: Стоянка Стамова – тел. 046/681215, ет.2, стая 215
   Главен специалист: Мариана Обретенова – тел. 046/681208, ет.2, стая 208
   Главен специалист: Радка Стоянова – тел. 046/681204, ет.2, стая 204
   Главен специалист: Живка Желязкова – тел. 046/681335, ет.3, стая 335
   Старши специалист: Васил Гинчин – тел. 046/681318, ет.3, стая 318