Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.


Отдел Бюджетно счетоводство


Основни дейности:

  • извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет по ЕБК и изготвя периодично обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета;
  • осъществява контрол за законосъобразното разходване на средствата и опазването на общинската собственост;
  • анализира финансовото състояние на общината и изготвя заявки за необходимите средства;
  • извършва дейностите по ТРЗ, включително изготвя документи за пенсиониране и образци за трудовия стаж на настоящи и бивши служители на общината (както и на закрити общински структури).


За контакти с отдела:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7
Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Началник отдел „Бюджетно счетоводство”: Маргарита Тодорова
тел. 046/681418, етаж 4, стая 418
Счетоводители:
   Старши счетоводител: Димитринка Иванова – тел. 046/681432, ет.4, стая 432
   Старши счетоводител: Диана Тодорова – тел. 046/681433, ет.4, стая 433
   Старши счетоводител: Даниела Генова – тел. 046/681433, ет.4, стая 433
   Старши счетоводител: Господинка Демирева – тел. 046/681434, ет.4, стая 434   
   Старши счетоводител: Петя Желязкова – тел. 046/681432, ет.4, стая 432
   Старши счетоводител: Марияна Георгиева - тел. 046/681434, ет.4, стая 434
   Счетоводител: Златка Кремъкова – тел. 046/681432, ет.4, стая 432