Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Специализирана Администрация » Дирекция Местни приходи


Дирекция "Местни приходи"


Основни дейности:

 • Организира и осъществява административното обслужване на гражданите и бизнеса в Центъра за услуги и информация, базиран на принципа “едно гише”;
 • Осигурява информация относно административното обслужване, осъществявано от общината, включително чрез публикуване на информацията на официалната страница на общината;
 • Осигурява необходимите бланки на заявления, декларации и други формуляри, необходими за административното обслужване, включително дава разяснения за тяхното попълване;
 • Приема и регистрира в интегрираната информационна система попълнените документи по т. 3;
 • Предава на физическите и юридическите лица изготвените по тяхно искане документи и връчва съобщения, наказателни постановления и други документи;
 • Събира плащанията на публичните и частните общински вземания в брой и безкасово – с ПОС-терминал;
 • Ежедневно отчита събраните в брой суми при спазване на утвърдените процедури;
 • Отразява в интегрираната информационна система постъпилите банкови плащания по приходната сметка на общината;
 • Извършва прихващания и възстановявания по реда на ДОПК;
 • Събира служебно доказателства, проверява и обработва приетите заявления и декларации по ЗМДТ, ДОПК, НОРМДТОЯ и НОАМТЦУТОЯ;
 • Извършва административните услуги, вписани в СУНАУ във функционална компетентност МДТ, като издава удостоверения, копия на документи, справки, разпечатки от информационните масиви и други документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения;
 • Извършва проверки и ревизии по ДОПК;
 • Установява публични общински вземания;
 • Установява административни нарушения във връзка с осъществяване на дейността си;
 • Изготвя искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки;
 • Окомплектова и предава преписки за принудително събиране на неплатени задължения по влезли в сила актове;
 • Осъществява взаимодействие с други органи на общината и външни организации за обезпечаване на контролните си функции;
 • Анализира приходите и приходната практика.


За контакти с дирекцията:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.; център за услуги и информация - от 08.00 до 18.00 - без прекъсване; Инспектори: от 08:00 до 17:00

Директор на дирекция:„Местни приходи Ана Колева
тел. 046/681421, етаж 4, стая 421
Центърът за услуги и информация:
   Главен експерт:        Никола Деянов – тел. 046/681112, гише №12 
   Старши експерт:       Христина Дунакова – тел. 046/681113, гише №13 
   Старши експерт:       Пламена Панкова – тел. 046/681104, гише №4   
   Старши експерт:       Пламена Стоянова тел. 046/681102, гише №2
   Старши експерт:       Веселина Иванова тел. 046/681101, гише №1
   Главен специалист:  Галя Кръстева – тел. 046/681105, гише №5
   Главен специалист:  Валентина Петрова – тел. 046/681103, гише №3
   Главен специалист:  Красимир Николов – тел. 046/681108, гише №9

Получаване на готови документи: тел. 046/681113, гише №13

Органи по приходите:

   Главен инспектор:   Сергей Бъчваров - тел. 046/681506 етаж 4, стая 421 A
   Главен инспектор:   Нина Димова - тел. 046/681503, етаж 4, стая 421 A
   Старши инспектор:  Полина Миланова - тел. 046/681505, етаж 4, стая 421 A
   Старши инспектор:  Димка Иванова - тел. 046/681501, етаж 4, стая 421 A
   Старши инспектор:  Донка Арнаудова - тел. 046/681509, етаж 4, стая 421 A

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ ТАКСИ
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ