Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Специализирана Администрация » Дирекция СП


Дирекция Стратегии и програми


Основни дейности:

  • участва в разработването и подпомага изпълнението на политики, стратегии и програми за развитие на Община Ямбол;
  • организира и координира подготовката, разработването и представянето на проекти на Община Ямбол по оперативните програми, както и по международни програми, свързани с устойчиво регионално развитие и трансграничното сътрудничество;
  • координира включването на общината в партньорски проекти (български и международни), създава и поддържа информация за тяхното изпълнение;
  • разработва и координира програмите за сътрудничество с побратимените градове на Община Ямбол, както и разработва предложения до ръководството на общината за иницииране на нови международни партньорства;
  • координира участието на Община Ямбол в международни организации и инициативи и организира изпълнението на поетите ангажименти;
  • координира дейностите, свързани с осигуряване на публичност и прозрачност относно получените от ЕС и международните финансови институции средства по проектите;
  • подготвя и поддържа досиета за изпълняваните от общината проекти, финансирани по оперативни програми, програми на ЕК, от други международни финансови институции и донорски програми.


За контакти с дирекцията:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Директор на дирекция „Стратегии и програми” Мария Паспалджиева
тел. 046/681410, етаж 4, стая 410
Служители:
   Главен експерт: Ниязи Ашиков – тел. 046/681408, ет.4, стая 408   
   Главен експерт: Бистра Марева – тел. 046/681408, ет.4, стая 408
   Главен експерт: Таня Иванова – тел. 046/681409, ет.4, стая 409
   Главен експерт: Венцислава Иванова – тел. 046/681409, ет.4, стая 409
   Старши експерт: Галина Караджова – тел. 046/681209, ет.2, стая 209