Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Специализирана Администрация » Дирекция Хуманитарни дейности


Дирекция Хуманитарни дейности


Основни дейности:

 • подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите, организира дейността на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида, общинските трапезарии и други местни дейности по социалните грижи, организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на МТСП;
 • организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на общината, включително производствата по картотекиране, изготвяне на списъци и настаняване и прекратяване на наемни правоотношения;
 • разработва и актуализира здравната карта на общината съвместно с регионалните структури на МЗ и РЗОК, разработва общинска здравна програма, организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината;
 • координира и контролира дейността на детските ясли и млечните кухни;
 • участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм, координира дейността на спортните клубове на територията на общината;
 • координира дейността за борбата с прекурсорите и наркоманиите;
 • организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;
 • организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинската програма за временна заетост;
 • работи за успешното интегриране на малцинствените групи в гражданското общество;
 • разработва мрежата на общинските училища, звена и детски заведения и координира тяхната дейност;
 • организира изпълнението на общинската културна програма, организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали, извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и читалищата, съдейства за определянето, защитата, съхраняването и поддържането на културните паметници в общината;
 • води и поддържа местен регистър на разрешените от Дирекцията по вероизповедания към Министерски съвет деноминации и контролира тяхната дейност на територията на общината.


За контакти с дирекцията:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Директор на дирекция "Хуманитарни дейности": Неда Бъчварова 
тел. 046/681405, етаж 4, стая 405
Експерти: 
   Главен експерт КУЛТУРА: Тана Богданова - тел. 046/681404, ет.4, стая 404

   Главен експерт ЦДГ: Димитринка Георгиева - тел. 046/681401, ет.4, стая 401
   Главен експерт СПОРТ: Ивайло Дуков - тел. 046/681402, ет.4, стая 402
   Младши експерт: Мария Славкова - тел. 046/681403, ет.4, стая 403
   Главен експерт: Даниела Желева - тел. 046/681422, ет.4, стая 422