Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за раждане - дубликат


Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Правно основание:
чл.41, ал.2 и чл.88, ал.1 от Закона за гражданската регистрация; чл.62, чл.63, ал.2 и чл.68 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация; чл.29, т.1, чл.31 и чл.32, прил.№5, т.18 от НОАМТЦУ


Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност

Такса:
3.00 лв.

Срок: 1 ден

Валидност: до промяна на обстоятелствата в акта за раждане
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ