Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от акт – за първи път


Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от акт – за първи път

Издава се еднократно след съставяне на акт за смърт от длъжностно лице по гражданско състояние на територията на Община Ямбол. Когато смъртта е настъпила в чужбина - след съставяне на акт за смърт в Република България /на законните наследници на починалото лице, за което е съставен акт за смърт или на изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице/.

Правно основание: чл.40, чл.54, чл. 88, ал.1 от Закона за гражданската регистрация; чл.62 и чл.68 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация; чл.110, ал.2, т.3 ЗМДТ

Необходими документи:

1. Съобщение за смърт, издадено от здравно заведение или компетентно медицинско лице, установило смъртта
2. Документ за самоличност на починалия
3. Документ за самоличност на обявителя

Такса: Не се таксува.

Срок: 1 ден

Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ