Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на препис-извлечение от акта за смърт за втори и следващ път


Издаване на препис-извлечение от акта за смърт за втори и следващ път

Издава се за втори и следващ път за лица, за които има съставен акт за смърт на територията на Община Ямбол на законните наследници или на упълномощените с нотариално заверено пълномощно лица.

Правно основание: чл.40, ал.1 от Закона за гражданската регистрация; чл.29 и чл.62 от Наредба №РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация; чл.29, т.1, чл.31 и чл.32, прил. №5, т.20 НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност на заявителя

Такса: 3.00 лева

Срок: 1 ден

Валидност: до промяна на данните в акта за смърт
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ