Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Заверка на документи по гражданско състояние и други документи за чужбина


Заверка на документи по гражданско състояние и други документи за чужбина

Правно основание: чл.2, чл.8-9, чл.23 от ЗГР; Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и др. книжа, утвърден с ПМС 184/1958г. /ДВ бр.73, изм. бр.10/1964, бр.77/76, бр.96/82, бр.77/83, бр.103/90г.; чл.29, т.1, чл.31 и чл.32, прил. №5, т.22 НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Искане по образец според документа, който ще се заверява
2. Документи за самоличност на гражданина или нотариално заверено пълномощно
3. Документ по гражданско състояние, издаден от Община Ямбол към датата на заверката

Такса: 6.00 лева

Срок: 2 дни

Валидност: 6 месеца
Подписва: директор „РГС”


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ