Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Удостоверение за вписване в регистъра на населението в т.ч. на чужденец с постоянно пребиваване или бежанец и на лице без гражданство


Удостоверение за вписване в регистъра на населението в т.ч. на чужденец с постоянно пребиваване или бежанец и на лице без гражданство

Правно основание: чл.19 от Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра за населението; чл.29, т.1, чл.31 и чл.32, прил.5, т.9 от НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Документ за самоличност
3. За чужденец с разрешено постоянно пребиваване се изискват следните документи:
   - Удостоверение за разрешено постоянно пребиваване от МВР
   - Заверено заявление за постоянен адрес и адресна карта
   - Документи по гражданско състояние /раждане, гр.брак, прекратен брак и др./

Такса: 3.00 лева

Срок: 2 дни

Валидност: до промяна статута
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние

КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ