Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина


Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Правно основание: чл.24, ал.2 от ЗГР; чл.20 от Наредба №РД-02-20-6/2012 за издаване у-ния въз основа на регистъра за населението; чл.29, т.1, чл.31 и чл.32, прил. №5, т.10 НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Искане по образец
2. Декларация по чл.21, ал.2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

3. Документ за самоличност
4. Удостоверение за семейно положение на чуждия гражданин с данни за имена, пол, семейно положение, гражданство, адрес от съответната държава, заверен с апостил или легализиран, преведен и заверен

Такса: 3.00 лева

Срок: 2 дни

Валидност: 6 месеца
Подписва: длъжностно лице по гражданско състояние


КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ