Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Услуги » Местни данъци и такси

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ ТАКСИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

  Таксите се заплащат при заявяване на услугата. Изпълнението се извършва от
дирекция "Местни приходи".

 
  1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка
  2. Издаване на удостоверение за декларирани данни
  3. Издаване на удостоверение за данък наследство
  4. Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка
  5. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство
  6. Издаване на дубликат от квитанция за платен данък върху превозните средства
  7. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл. 14 от ЗМДТ
  8. Приемане и обработване на декларации за облагане с такса куче, съгласно чл. 117 от ЗМДТ
  9. Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ
10. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ
11. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ
12. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства, съгласно чл. 54 от ЗМДТ
13. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
14. Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци
15. Издаване на дубликат от квитанция за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци
16. Издаване на дубликат от квитанция за платен данък върху наследството
17. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации
18. Издаване на удостоверения за наличие или липса на задължения по ЗМДТ /чл. 87, ал. 6 ДОПК/
19. Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл. 129, ал. 1 от ДОПК
20. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници, съгласно чл. 61х от ЗМДТ
БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ