Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 1 - 10 от 184 намерени

отворена Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез покана до определени лица с предмет:

2801-19851/2017-12-01 На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП на 11.12.2017 г. e публикуван Протокол от работата на комисията […]

отворена „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“

00339-2017-0010/2017-11-10 Временен референтен номер на обявлението в официалния вестник на Европейския съюз 17-478309-001. Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва извършването на […]

отворена „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на строително-монтажни работи за Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“

00339-2017-0009/2017-11-06 Временен референтен номер на обявлението в Европейския вестник - 17-466573-001. Предметът на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор […]

отворена „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми, по седемнадесет обособени позиции

00339-2017-0008/2017-11-02 Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената областна и републиканска […]

затворена „Изработване и доставка на работно облекло и обувки по обособени позиции“

9069598/2017-10-24 На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП на 09.11.2017 г. е публикуван Протокол от работата на комисията […]
« 1 2 3 4 5 ... 19 »